ศูนย์การศึกษาทั่วไป ชั้น 6
อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2218-3920 แฟ็กซ์ 0-2218-3916