วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดใหม่นี้สามารถดำเนินไปได้ตามแผน คณะผู้ทำงานได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการไว้เป็น 4 หัวข้อหลักดังนี้

1. เปิดโอกาสให้นิสิตได้เพิ่มเติมความรู้รอบตามอัธยาศัย นอกเหนือจากการเรียนรายวิชาตามหลักสูตรด้วยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระยะสั้น ไม่มีหน่วยกิตโดยเน้นการพัฒนาทักษะ (ภาคปฏิบัติ) ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 9 ด้าน บนพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีควบคู่กันไป
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตได้ทำงานเพื่อการพัฒนานิสิตร่วมกัน ด้วยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสอบวัดและประเมินพัฒนาการของนิสิตตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาทั่วไป
3. ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มีโอกาสทำความเข้าใจกรอบผลการเรียนรู้ 9 ด้าน คือ มีความรู้ มีคุณธรรม คิดเป็น ทำเป็น ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ มีภาวะผู้นำ มีสุขภาวะ มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ และดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ดังกล่าว บนพื้นฐานความรู้/ศาสตร์ ในวิชานั้น ๆ ด้วยกิจกรรมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้รับทราบถึงความหมาย ความสำคัญของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาทั่วไป และหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองของนิสิตอันจะทำให้นิสิตตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนวิขาการศึกษาทั่วไปและเรียนอย่างมีเป้าหมาย