กรุณาใส่รหัสบุคลากร
เป็นรหัสบุคลากรที่ได้จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย


ข้อกำหนดการสมัครของบุคลากรภายใน
1. ผู้สมัครจะต้องรอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติก่อน เมื่อผ่าน จึงจะอนุญาตให้เป็นสมาชิก CUVIP ได้
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ cuvip (Admin) อนุญาติให้เป็นสมาชิกได้ จะมี Email แจ้งตอบกลับไปยังผู้สมัคร ว่า"ได้เป็นสมาชิกแล้ว"
ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิ์การเป็นสมาชิก สำหรับ บุคลากรจุฬาฯเท่านั้น
หากไม่ได้รับ Email ยืนยัน ภายใน 3 วัน กรุณาติดต่อ ได้ที่ โทร. 022183920