กิจกรรมเสริมหลักสูตร CUVIP

มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ ใฝ่รู้ และรู้รอบ อย่างอิสระเพื่อเติมเต็มคุณลักษณะบัณฑิตประสงค์ของมหาวิทยาลัย และศักยภาพของนิสิตเป็นรายบุคล จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรระยะสั้นไม่มีหน่วยกิต เรียกว่า Chulalongkorn University Values Integration Program หรือ CUVIP เน้นการพัฒนาความรู้ความคิด ทักษะและทัศนคติ ด้วยกิจกรรม และสาระความรู้ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ ต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะนิสิตตามผลการเรียนรู้ทั้ง 9 ด้าน


นิสิตที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน ไม่จำกัดจำนวนหลักสูตร ไม่มีการสอบ ใช้เวลาอบรมระหว่าง 3-12 ชั่วโมง เมื่ออาจารย์ผู้สอนเห็นควรให้ผ่าน จะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม ซึ่งนิสิตสามารถเก็บสะสมไว้ในแฟ้มสะสมงานส่วนบุคคล และให้มหาวิทยาลัยออกใบรับรองรวบยอดเมื่อใกล้สำเร็จการศึกษา สำหรับนำไปใช้ประกอบการสมัครงานได้ เป็นการเพิ่มคุณค่าของนิสิตนอกเหนือจากใบรายงานผลการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาทั่วไปได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาหลักสูตรและเปิดให้การอบรมแก่นิสิตแล้วจำนวน กว่า 15,000 คน ปัจจุบันมีกิจกรรมพร้อมเปิดให้การอบรมกว่า 150 กิจกรรม ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ในภาคผนวก ข แต่จำนวนนี้ยังห่างไกลจากความคาดหวังของมหาวิทยาลัย


ศูนย์การศึกษาทั่วไปจึงขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมพัฒนาหลักสูตรและให้การอบรมแก่นิสิต โดยอาจดึงกิจกรรมเด่นที่นิสิตให้ความสนและใช้เวลาไม่นานในวิชาที่อาจารย์สอนอยู่แล้วมาสอนให้กับผู้ที่ไม่ได้เรียนในวิชานั้น หรืออาจเป็นเทคนิควิธีในเรื่องใดๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต สำหรับชั่วโมงการอบรมนี้อาจารย์สามารถนับเป็นภาระงานด้านพัฒนานิสิตและรับค่าตอบแทนได้ตามสมควร และเพื่อกระจายสิ่งดีๆมีประโยชน์นี้ให้กับนิสิตโดยทั่วถึง จึงขอฝากอาจารย์ทุกท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิตเข้ารับการอบรม สำหรับข้อมูลรายละเอียดทั้งที่เกี่ยวกับหลักสูตร การสมัครเรียนและสมัครสอน ดูได้ใน www.cuvip.gened.chula.ac.th หรือสอบถามได้ที่ศูนย์การศึกษาทั่วไป อาคารวิทยพัฒนา โทร. 02 218 3920


โครงการ CUVIP นี้จัดทำโดยศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไป
(CUVIP Chulalongkorn University Values Integration Program) คืออะไร
 • - การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป
 • - มีสาระความรู้และทักษะที่หลากหลาย
 • - เน้นฝึกทักษะบนพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎี
 • - ไม่มีหน่วยกิต
 • - การประเมินผลเน้นการมีส่วนร่วม
 • - ไม่เสียค่าลงทะเบียน
นิสิต / ผู้เรียน จะได้ประโยชน์อะไร
 • - ได้ใบประกาศนียบัตรรับรอง การผ่านการอบรมเพื่อสะสมไว้ใน Folio ส่วนบุคคล
 • - ได้ใบรับรองการผ่านหลักสูตรพิเศษรวบยอดก่อนสำเร็จการศึกษา(เพื่อประกอบการสมัครงาน / ศึกษาต่อ)
 • - ได้พัฒนาความรู้และทักษะชีวิตที่หลากหลาย ตามความสนใจ
 • - ไม่ต้องกังวลเรื่องคะแนนและค่าลงทะเบียนเรียน
อาจารย์ / ผู้สอน จะได้ประโยชน์อะไร
 • - ได้รับภาระงานส่วนการส่งเสริมและพัฒนาชีวิต
 • - ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 600-800 บาทหรือ วันละ 1,500 บาท
 • - ได้พบนิสิตหลากหลายคณะ
 • - ได้นำความรู้และทักษะสู่การพัฒนาบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
 • - สอนได้ตามสะดวกและระยะเวลาสั้น ๆ
 • - สอนแล้วจบเลย ไม่ยืดเยื้อ
สอบถามรายละเอียดได้ที่
 • - ศูนย์การศึกษาทั่วไป ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา โทร. 0-2218-3920 , 0-2218-3914